Interioir colours from the nature observers perpective / Sisustusväri luonnontarkkailijan näkökulmasta

Interioir colours from the nature observers perpective / Sisustusväri luonnontarkkailijan näkökulmasta

Bonden at Schirin's home in Bremen Reading Interioir colours from the nature observers perpective / Sisustusväri luonnontarkkailijan näkökulmasta 4 minutes Next Bonden hometextiles at Villa Fregatti

It is interesting to see colours from the point of view of an observer of nature. An open lake has a different colour early in the morning and late in the evening. After a foggy morning, the sky can turn to bright and clear and change the colour of the water from green to sparkling blue in just one day. Also the seasons have an effect on what colours look like in nature. Light creates a colour. Colours are based on the visual sensation created by light. In nature the surface of the water sparkles in different shades depending on the colour of the light it reflects.

On mielenkiintoista nähdä värejä luonnon tarkkailijan näkökulmasta.  Järven selkä on aamuvarhaisella erivärinen kuin iltamyöhään. Vuorokauden aikana taivas saattaa kirkastua aamun sumusta päivän mittaan heleän kirkkaaksi muuttaen veden värin vihertävästä  välkehtivän siniseksi.  Myös vuodenajat  muuttavat värien näkemisen luonnossa. Valo määrittelee värin. Värit syntyvät sen näkövaikutelman pohjalta, minkä valo muodostaa. Luonnossa veden pinta kimaltelee eri värisenä riippuen siitä minkä värinen valo siihen osuu.


Colours are light that the retinas of our eyes perceive as different hues. Colour processing takes place in the limbic systems of the brain and, according to psychologists, the experience is connected to our feelings and the subconscious. Researches think that colour perception is partly learned and partly an innate biological experience. 

Värit ovat valoa, jonka havaitsemme silmiemme verkkokalvolla eri värisävyksi. Värien erottelu tapahtuu aivojemme limbisessä järjestelmässä ja psykologien mukaan värien kokemus liittyy tunteisiimme ja alitajuntaan. Tutkijoiden näkemyksen mukaan värien kokeminen saattaa olla toisaalta opittua, toisaalta olemassa olevaa biologista kokemista.


The surface structures of different materials affect the way we experience their colour. Combining soft, hard, shiny and matt surfaces activates our senses to perceive the colours, their hues and depth. Eyesight is keen to detect different textures and surfaces. Looking at them is in a way like touching them: they give use sensorial and emotional experiences.


Experiencing colour in a space results from interaction and depends on the local light conditions and even on the season.  In order for an interior to be aesthetically durable, it should take into account the relationship light and space have with the surroundings and changing seasons. It would set us free from constantly changing colour trends.


Materiaalin pintojen rakenteet vaikuttavat värin kokemiseen.  Pehmeän ja kovan, kiiltävän ja matan yhdistäminen aktivoivat aistejamme kokemaan värejä niiden sävyjä sekä syvyyttä. Näköaistimme on hyvin herkkä havaitsemaan juuri näitä erilaisia tekstuureja ja pintoja. Katsellessamme niitä eräällä tapaa koskettelemme niitä, ne tuottavat meille ikään kuin aistillisia ja emotionaalisia  kokemuksia.


Tilassa värin kokeminen syntyy vuorovaikutuksessa paikan sisällä olevan valon ja jopa eri vuodenaikojen mukaan. Ehkä esteettisesti kestävämpi sisustus huomioisi juuri  valon ja tilan suhteessa ympäristöön ja vuodenaikojen vaihteluun. Silloin emme olisi riippuvaisia jatkuvassa värimuotien vaihtelusta.


It is a fact that colours affect our mood and behaviour and, at best, nurture our wellbeing. Each of us has a personal culture for experiencing colour. It's worth pondering what is your colour palette and how it shows in the colours you choose for your home.  What kind of light and colours improve your wellbeing? My own culture for experiencing colours is that of an observer of nature where light and seasons change the way colours are perceived in a space. Big windows and the light that pours in create a connection with nature and the materials and colours of the interior are in interaction with the surroundings.


Tosiasia on, että värit vaikuttavat mielialaamme  ja käyttäytymiseemme ja parhaassa tapauksessa ravitsevat hyvinvointiamme. Värien kokemisella meillä jokaisella on oma kulttuuri. On hyvä miettiä millainen on sinun värimaisemasi ja miten se vaikuttaa valitsemiisi sisustusväreihin. Millainen valo ja väri vaikuttavat sinun hyvinvointiisi? Oma värien kokemisen kulttuurini on luonnontarkkailijan kulttuuri, jossa valo, jopa eri vuodenajat vaikuttavat värin kokemiseen tilassa.  Isot ikkunat ja niistä tuleva valo luovat yhteyden luontoon, jossa sisätilojen materiaalit ja värit ovat vuorovaikutuksessa ympäristöön.

In our instagram survey 92% of the responders considered that the colours of nature and the seasonal light effects the interior color choices during the year.

Instagram kyselyssämme toukokuussa 2020 92% vastaajista oli sitä mieltä, että luonnonvalo vaikuttaa sisustusvalintoihin eri vuodenaikoina.