One cushion won’t change the world but it may change the way we think / Yksi tyyny ei muuta maailmaa, mutta se voi muuttaa ajattelutapaamme

One cushion won’t change the world but it may change the way we think / Yksi tyyny ei muuta maailmaa, mutta se voi muuttaa ajattelutapaamme

The well-being of nature and humans becomes a post-corona travel luxury / Luonnon ja ihmisen hyvinvointi on luksusta samassa paketissa koronan jälkeisessä matkailussa Reading One cushion won’t change the world but it may change the way we think / Yksi tyyny ei muuta maailmaa, mutta se voi muuttaa ajattelutapaamme 7 minutes Next Space of Mind + Bonden collaboration

 

The thought of an own textile collection developed slowly in my mind, starting year 2005 while working on trend analysis on sustainability for companies such as Marimekko and Ikea Finland. The more I knew the more the guilty I felt about my previous work in the field of fashion and design. Six years of my designer career, while living in Hong Kong, I had put into designing kashmir and silk products, during a time (late 80’s and early 90’s) when there was no knowledge on the ethicality or ecologic performance of the supply chain. It is unlikely that significant improvement in this area has been made in the recent years either. Indian colleagues joke that the river running across the city of Tirupur changes its color in accordance with the trend colors of the textile industry. The thought whether fashion could do something good instead of neglect started maturing.

Bonden was officially launched in the start of the year 2017 with combining the local small industrial-scale manufacturing with timeless responsible design as its starting point. Finnish lamb wool, a byproduct of the meat industry, was chosen as the main raw material. I started wondering, a staggering 94,2 M € worth of wool products, from which we knew nothing about in relation to production processes and animal rights, was annually imported to Finland (Finnish customs). Simultaneously we have this fine Finnish lamb wool from which 70% annually goes to waste. Even worse 2/3 from this waste ends up being burned (Luke Uusivu-hanke). It was obvious that something had to be done. In co-operation with suppliers a thin and soft yarn suitable for industrial machines was created for Bonden, out of Finnish lamb wool traditionally used only as handicraft yarn.


Ajatus omasta tekstiilimallistosta kehittyi hiljalleen vuodesta 2005 lähtien tehdessäni vastuullisuuteen liittyviä trendianalyyseja mm. Marimekolle ja Ikealle Suomessa. Mitä enemmmän tiesin, sitä enemmän omaa tuntoa alkoi kolkutella tehty työ muodin ja suunnittelun parissa. Kuusi vuotta suunnittelijan työstä olin omistanut Hong Kongissa asuessani kashmir- ja silkkituotteiden suunnitteluun, aikana jolloin (1980-1990-luvun vaihteessa) alihankintaketjujen eettisyydestä tai ekologisuudesta ollut minkäänlaista tietoa. Asian suhteen ei liene globaalilla tasolla suurta edistystä tapahtunut edelleenkään, intialaiset alan kolleegat kun vitsailevat Tirupur-kaupungin läpi virtaavan joen muuttavan väriä tekstiilialan trendivärien mukaan. Ajatus kypsyi mielessäni: voisiko muoti tuottaa hyvää välinpitämättömyyden sijaan?

Bonden-kodintekstiili- ja asustemallisto lanseerattiin virallisesti alkuvuodesta 2017. Lähtökohtana oli lähialueen pienteollisuuden sekä ajattoman ja vastuullisen designin yhdistäminen. Päämateriaaliksi valikoitui kotimaisen lihatuotannon sivuvirroista saatava suomalaisen lampaanvilla. Ihmettelin, että Suomeen tuodaan vuosittain noin 94,2 € miljoonan arvosta villatuotteita ulkomailta (lähde: Tullin tilastokanta) joiden tuotantotavoista sekä ihmis- ja eläinoikeuksista ei ole juurikaan tietoa. Samalla meillä on hienoa suomalaisen lampaan villaa, jota vuodessa menee arvioilta 70 % hävikkiin. Jopa 2/3 villasta hävitetään pois polttamalla (lähde: Luke Uusivu-hanke). Asialle piti siis tehdä jotain. Yhteistyössä alihankintaketjun kanssa Bondenin tarpeeseen kehitettiin ohut ja pehmeä teolliseen valmistukseen soveltuva villalanka suomalaisen lampaanvillasta, jota siihen asti oli käytetty lähinnä käsityölankana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the design process, each Bonden fabric has to fulfill the criteria of being organic and multi-sensory. The respect for the material is present in each textile we design and manufacture, even in the cutting waste from production. Since the start of our operations, we have collected all our cutting waste, including even the cutting edges of our fabrics. The Bonden Zero waste pillows, produced from the cutting waste, with their different pattern combinations summarise our promise: the materials and colors of our collections can always be combined with each other. The Bonden Zero Waste cushion collection is a salute to our skilled grandmothers, who craftily fixed and recycled the textiles they used. One cushion won’t change the world but it may change the way we think, more so than we might have assumed in the start. Through our actions we want to do our share for a more sustainable future. We are continuously learning and striving to be better at it, piece by piece.

Suunnittelussa jokaisen Bonden kankaan on täytettävä orgaanisuuden ja moniaistisuuden kriteerit. Materiaalin kauneus ja arvostus on jokaisessa suunnittelemassamme ja valmistamassamme tekstiilissä, myös tuotantomme hukkapaloissa. Koko toimintamme ajan jokainen hukkapala on kerätty talteen, jopa kankaan kudonnan leikkuureunat. Näistä hukkapaloista valmistetut Bondenin Zero waste-tyynyt erilaisine kuosiyhdistelmineen kiteyttävät lupauksemme siitä, että mallistomme värit ja materiaalit sopivat aina yhdisteltäväksi keskenään. Bondenin Zero Waste -tyynymallisto on kunnianosoitus taitaville isoäidillemme, jotka neuvokkaasti paikkasivat ja kierrättivät käyttämiään tekstiilejä. Yksi tyyny ei muuta maailmaa, mutta se voi muuttaa ajatteluamme, laajemminkin kuin ehkä alussa uskoimmekaan! Ja olemme oppimassa siitä jatkuvasti uutta, pala palalta.


Sustainability has been the very core of Bonden right from the start, but to illustrate this in a practical level we have calculated our carbon footprint for the year 2019. Our total amount of emissions were 5,66 tkg CO2, less than the emission generated by an average Finn. The emissions we cannot reduce ourselves, we have compensated through OpenCO2. Therefore each Bonden product made from Finnish lamb wool is carbon neutral

The textile industry is one of the most polluting industries in the world and very raw material intensive. According to research conducted by the respected Nature magazine, there is more man-made material than organic material in the world. As a consequence of the pandemic, our lifestyles, as well as consumption, have been forced to slow down. Is this phenomenon going to only accelerate as we realize that there are other factors than consumption contributing towards our wellbeing? Our consumption habits have to transform into concrete actions, this applies in relation to exercise, eating, living as well as interior. In order to enhance our wellbeing we don’t have to take away from the nature, we can learn to live in harmony with it.

We welcome you to join us in building a carbon-neutral future!


Havainnollistaaksemme käytännön tasolla oman kestävään kehitykseen tähtäävän työn, johon olemme toimintamme alusta sitoutuneet, olemme Bondenilla laskeneet hiilijalanjälkemme vuodelle 2019. Päästömme olivat 5,66 tuhatta hiilidioksiekvivalenttitonnia, mikä on vähemmän kuin yhden keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki! Mitä emme ole voineet vähentää itse, olemme kompensoineet käyttämällä apuna OpenCO2-muunninta. Jokainen suomalaisesta lampaanvillasta valmistettu Bonden tuote on siis hiilineutraali!

Tekstiilien tuotanto on yksi maailman saastuttavimmista toimialoista, joka vaatii runsaita raaka-ainevarantoja. Arvostetun Nature-lehden tutkimuksen mukaan maailmassa on enemmän ihmisen tuottamaa materiaalia kuin elollista aineista. Elämäntyylimme on pakostakin hidastunut epidemian seurauksena. Hidastuuko käyttätymisemme tulevaisuudessa laajemminkin suhteessa kuluttamiseen, kun ymmärrämme hyvinvointimme rakentuvan muistakin osatekijöistä kuin jatkuvasta kuluttamisvaihtelusta? Kulutustapojen omassa arjessamme pitää muuttua käytännön toimiksi monien asioiden, kuten liikkumisen, syömisen ja asumisen suhteen, mutta myös sisustamisen suhteen. Hyvinvointiamme ja viihtyvyyttä toteuttaaksemme ei tarvitse ottaa pois luonnolta, vaan voimme elää sen kanssa pikemminkin sopusoinnussa.